Komponenta 6: Tenderski dokument za nabavku radova

Završetak aktivnosti u okviru Komponente 6 rezultiraće kompletnom tenderskom dokumentacijom za planiranu izgradnju autoputa.

Ova komponenta je predviđena aktivnostima u okviru Faze 20: Priprema tenderskog dosijea za izgradnju autoputske obilaznice Banja Luka, na osnovu rezultata ovog zadatka.

Rezultati ove komponente su strategija nabavke i plan nabavke koji definišu broj i vrstu ugovora, podelu na ugovore/lot-ove, vremenski okvir kako tenderskog procesa tako i perioda sprovođenja svakog pojedinačnog ugovora/lot-a i druge aspekte tenderskog postupka.Projekat implementiraju