Komponenta 3: Osnove za projektovanje

Završetak aktivnosti u okviru komponente 3 omogućiće osnovu za optimizaciju u toku izrade idejnog i glavnog projekta.

Rezultati ove komponenete su: a) geodetsko snimanje, rekognosciranje postojećeg stanja terena – 2D i 3D prikaz, utvrđivanje katastra podzemnih instalacija i identifikacija potencijalnih problema; b) pregled svih prikupljenih podataka o prethodnim studijama i analiza novih podataka dobijenih terenskim istraživanjem, određivanje inženjersko-geoloških uslova terena, inženjersko-geološko kartiranje terena, utvrđivanje informacija o klizištima i nestabilnim padinama, kao i identifikacija glavnih karakteristika spoljne zone klizišta za potrebe inženjersko-geoloških podloga i geodetskih podloga.

Detaljna geodetska snimanja omogućiće nesmetan proces projektovanja i stvoriti dobre uslove za dalju izgradnju autoputa.

Izvršeno geološko, hidrogeološko i inženjersko-geološko kartiranje, sa istražnim radovima i geotehničkom klasifikacijom stenskih masa, uključujući i laboratorijska ispitivanja obezbediće potrebne inženjersko-geološke karakteristike terena u procesu izrade idejnog i glavnog projekta autoputa.

U okviru komponente 3 planirane su sledeće faze projekta:

  • Faza 6: Detaljna geodetska snimanja;
  • Faza 7: Geofizička i geotehnička ispitivanja i analize.Projekat implementiraju