Komponenta 1: Predprojektne aktivnosti

Aktivnosti koje su planirane za komponentu 1 podrazumevaju: a) proveru usklađenosti dokumentacije, koja je pripremljena u prethodnoj fazi projekta na nivou koncepta/idejnog rešenja, sa važećom zakonskom regulativom, planskom dokumentacijom Republike Srpske, Prostornim planom Banja Luke za period do 2030, b) Optimizaciju predloženih rešenja i ažuriranje postojećeg idejnog rešenja i po potrebi ažuriranje pratećih studija.

U okviru komponente 1 planirane su sledeće faze projekta:

  • Faza 1: Izveštaj o analizi usklađenosti idejnog rešenja sa vazećom zakonskom regulativom;
  • Faza 2: Optimizacija trase autoputa, planiranih veza sa postojećom putnom mrežom i prilagođavanje postojećih puteva koji su u koliziji sa trasom autoputa;
  • Faza 3: Tehnička studija;
  • Faza 4: Saobraćajna studija;
  • Faza 5: Prethodna studija opravdanosti.Projekat implementiraju