Komponenta 4: Idejni projekat

Krajnji rezultat aktivnosti u okviru komponente 4 je kompletna tehnička dokumentacija izrađena na nivou idejnog projekta.

Komponenta 4 sastoji se iz šest različitih faza i niza aktivnosti koje se sprovode manje više paralelno:

  • Faza 8: Izrada idejnog projekta za najpovoljniju trasu autoputa izabranu u fazi ažuriranja prethode studije opravdanosti;
  • Faza 9: Procena uticaja na životnu sredinu;
  • Faza 10: Plan upravljanja otpadom;
  • Faza 11: Studija oprevdanosti;
  • Faza 13: Javna rasprava (plan angažovanja zainteresovanih strana);
  • Faza 14: Finaliziranje tehničke dokumentacije idejnog projekta.Projekat implementiraju