Komponenta 2: Bezbjednost saobraćaja

Sve aktivnosti u okviru komponente 2 odnose se na bezbednost saobraćaja i planirane su u okviru projektne Faze 12: Revizija bezbjednosti saobraćaja.

Cilj revizije bezbjednosti saobraćaja je identifikacija nedostataka u bezbjednosti na putevima sprovedene kroz tri različite faze u toku planiranja i projektovanja autoputske obilaznice, tako da se nedostaci mogu otkloniti ili ublažiti u najpogodnijem trnutku i time smanjili troškovi i stvoriti što bolji uslovi za bezbjednost saobraćaja za vreme planiranja i projektovanja.

Rezultati komponente 2 biće postignuti kroz sledeće aktivnosti:

  • Cilj revizije bezbjednosti saobraćaja – korak 1 je identifikovanje nedostataka u bezbednosti na putevima u toku početne faze, izrada koncepta. Ovo će pružiti solidnu osnovu za pripremu idejnog projekta;
  • Cilj revizije bezbjednosti saobraćaja – korak 2 je identifikovanje nedostataka u bezbednosti na putevima u toku izrade idejnog projekta. Ovo će pružiti solidnu osnovu za pripremu glavnog projekta;
  • Cilj revizije bezbjednosti saobraćaja – korak 3 je identifikovanje nedostataka u bezbednosti na putevima u toku izrade glavnog projekta kako bi se osiguralo da su rizici bezbjednosti na putevima svedeni na minimum na autoputu koji treba da bude pušten u rad.Projekat implementiraju